Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet på Malmberg omfattar hela verksamheten och styrs av vårat ledningssystem som utgörs av våra processer, styrdokument, mål och handlingsplaner. Utgångspunkten i arbetet är en ständig förbättring. Vi utgår från försiktighetsprincipen som är integrerad i våra processer och följs upp via verksamhetssystemet. Varje år följs arbetet upp tillsammans med interna och externa revisorer och rapporteras till ledning och styrelse. Malmberg Groups koncernchef är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet. Malmberg är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 samt ISO 3834-2 för att upprätthålla ett strukturerat hållbarhetsarbete.

För att nå uppsatta mål krävs kunskap och engagemang från samtliga medarbetare, vilket aktivt stöttas och uppmuntras via till exempel utbildning och information.

Styrdokument för hållbarhetsarbetet

Regelverk som styr Malmbergs hållbarhetsarbete:

Externa lagar
Miljöbalken
Arbetsmiljölagen
Övriga tillämpliga lagar och regler

Externa initiativ
FN:s globala hållbarhetsmål- Agenda 2030
Förnybartdirektivet (RED II)
Fit for 55
Global Compact
ISO 14001:2018
ISO 9001:2015
ISO 45001:2015
ISO 3834-2:2005

Viktiga interna regelverk
Verksamhetspolicy
Alkohol & droger policy
Code of Conduct
Trafiksäkerhetspolicy
Uppförandekod – Leverantörer
Verksamhetslednings­system
Processer för intern kontroll
Övriga instruktioner

FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. De 17 olika hållbarhetsmålen är vägledande för allas åtagande att etablera en tydlig plan och att vidta nödvändiga åtgärder fram till 2030, för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

För att uppnå dessa mål krävs ett stort engagemang av alla- både internationell och nationell nivå.

Som företag har Malmberg ett ansvar att visa vägen och driva förändringsarbete mot en mer hållbar framtid.

Vi stödjer FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 i sin helhet men har valt att fokusera på de fyra mål som är knutna till våra betydande miljöaspekter.

Mål 3

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Malmbergs åtagande
Främja en trygg och säker arbetsmiljö.

Mål 6

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Malmbergs åtagande
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Mål 7

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Malmbergs åtagande
Förändra hur vi använder och producerar energi. Minimera fossila energikällor.

Mål 12

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Malmbergs åtagande
Utveckla en hållbar produktion för att minimera påverkan på klimat, miljö och människor.

Gå tillbaka Gå vidare