Hållbarhetsmål

Vårt åtagande

Hållbarhetsarbetet på Malmberg handlar om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar med hänsyn till hållbara sociala-, miljömässiga- och ekonomiska faktorer. Våra lösningar bidrar till att skapa ett cirkulärt samhälle och skapar effekt på inte mindre än sju av FN:s globala mål i Agenda 2030. Malmberg har varit verksamma sedan 1866 och som en långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av ett cirkulärt och hållbart samhälle.

Övergripande mål och delmål

Sälja mer
 • Minskat Co2 Footprint
 • Ökad effektivisering
 • Ökad volym
Minska utsläpp
 • Omställning till en fossilfri fordonsflotta
 • Minska mängden inköpt energi till fastigheten i Yngsjö
 • Effektivisera energi- och resursförbrukningen
Styrning till ökad kvalitet och minskad klimatpåverkan i projekt
 • Effektivisera processerna
 • Uppdatera verksamhetssystemet och styrande dokument
 • Ta fram mätbara nyckeltal
En säker och trygg arbetsplats
 • Öka engagemanget
 • Främja inrapporteringen av identifierade risker

Andel miljöfordon* av totala fordonsflottan

2022

Mål: >20%

Utfall: 18%

2025

Mål: >50%

2030

Mål: 100%

*Miljöfordon – ett fordon som drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel

Energianv./oms. jfr.

2022

Mål: 1,7

Utfall: 1,65

2025

Mål: 1,6

2030

Mål: 1,14

Egenproducerad energi/inköpt energi

2022

Mål: 4,5

Utfall: 4,7

2025

Mål: 6

2040

Mål: 10

Minska avfallsmängder

(kg/kr)

2022

Mål: <0,75

Utfall: 0,67

2025

Mål: <0,5

2030

Mål: <0,3

Malmbergs hållbarhetsmål utgår från verksamhetens kartlagda betydande miljöaspekter. Vi siktar lågt och målet är – ingenting! Detta mål sammanfattar vi i konceptet Generation Zero. Våra betydande miljöaspekter är:

 • Förbrukning av naturresurs (fossila bränslen, vatten, stål)
 • Utsläpp till mark & vatten via avfall, biprodukter och förbränning (delvis förvaltande mål – anmälningspliktiga gällande betning & vattenjet)
 • Buller (Uppfyller lagstiftning – Förvaltande mål)
 • Kemikaliehantering

Vi är övertygade om att våra investeringar i hållbarhet kommer att skapa en högre lönsamhet och därmed skapa värde för alla våra intressenter.

Klimatförändringarnas effekter är påtagliga och medvetenheten om problemet är stort. Avancerad rening och lösningar inom miljöteknik har stort värde för den omställning som hela världen står inför.

Vi är den femte generationen Malmbergare, men vi är den första som fullt ut förstår allvaret i klimatkrisen. Tillsammans ska vi – medarbetare, kunder och samarbetspartners – bli Generation Noll.

Vårt hållbarhetsarbete är nära knutet till vårt kvalitetsarbete. Genom att säkerställa god kvalitet genom hela värdekedjan påverkas vårt klimatavtryck. Nyckelord i verksamheten och i hållbarhetsarbetet är rätt från oss – rätt till oss, engagerade medarbetare och ekonomisk medvetenhet.

Gå tillbaka Gå vidare