Olyckor

Mål: 0

Utfall: 6

Riskobservationer

Mål: 50

Utfall: 10

Risker och riskhantering

Vi har identifierat våra viktigaste hållbarhetsrisker med avseende på de utmaningar världen står inför och hur vår verksamhet påverkar klimatet. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för vår framtid. För att bidra till den globala agendan ska Malmberg styra och målsätta verksamheten i linje med FN:s Globala mål och det internationella klimatavtalet. Detta arbete pågår ständigt då både vår verksamhet och samhället är föränderligt. Identifierade miljöaspekter och risker ligger till grund för vår hållbarhetsagenda och våra mål.

Risk Beskrivning
Potentiell inverkan Styrning & riskhantering
Klimatpåverkan Användande av fossila bränslen genom hela värdekedjan bidrar Externa väderförhållanden, påverkan på människors levnadsmiljöer, försurning Verksamhetspolicy, uppförandekod, leverantörskrav
Utsläpp till luft, mark & vatten Transporter, processvatten vattenjet, utsläpp processvatten betning Externa väderförhållanden, påverkan på levnadsmiljöer, försurning. Förorening avloppsvatten & grundvatten Verksamhetspolicy, rutiner & instruktioner. Tillstånd & anmälan enligt lagstiftning
Förbrukning av naturresurs Påverkan av grundvatten vid borrning. Fossila drivmedel. ståltillverkning ger utsläpp av växthusgaser Externa väderförhållanden, påverkan på människors levnadsmiljöer, försurning. Verksamhetspolicy, trafikpolicy. Rutiner & instruktioner. Leverantörskrav
Medarbetare Arbetsmiljö, hälsa & säkerhet, stressrelaterad hälsopåverkan. Kemikaliehantering, buller, hög arbetsbelastning Arbetsrelaterade tillbud och olyckor, sjukfrånvaro Rutiner, säkerhetsinstr., interna & externa kontroller, företagsvärderingar. Medarbetarundersökningar

Personalmål

Det långsiktiga målet är LTI (Lost time injury) = 0 och engagemang > 3,9

Engagemang

2022

Mål: 3,8

Utfall: 3,9

2023

Mål: 3,8

2025

Mål: 4,0

LTI

Lost Time Injury

2022

Mål: 1

Utfall: 2

2023

Mål: 1

2025

Mål: 0

IA för en säkrare morgondag

Vi vet att trygga och medvetna medarbetare är det viktigaste vi har! Därför använder vi oss av IA systemet för att säkerställa ett tryggt och säkert arbetsliv på Malmberg. Plattformen hanterar avvikelser inom arbetsmiljö, kvalité, miljö, egendom och säkerhet. Den hjälper oss även att skapa en överblick över verksamheten och att förebygga olyckor genom digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser. IA systemet fångar även upp förbättringsförslag som möjliggör för medarbetare att delta i arbetsmiljöutvecklingen. I linje med vårt koncept siktar vi såklart på noll olyckor, men samtidigt många tillbud och riskobservationer.

Gå tillbaka Gå vidare